close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • AKTUALNOŚCI

 • 29 grudnia 2009

  Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

   

  MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

  ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

  Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

  O stanowisko dyrektora może ubiegać się osoba spełniająca następujące kryteria:

  - wymagania konieczne

  • wykształcenie wyższe,
  • udokumentowana znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego w sposób określony w przepisach o służbie zagranicznej,
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • korzystająca z pełni praw publicznych,
  • posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
  • posiada znajomość problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego oraz dorobek publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim,
  • nie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  - wymagania pożądane

  • wykształcenie wyższe magisterskie kierunek: stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, ekonomia,
  • doświadczenie w sferze stosunków międzynarodowych
  • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego, jako drugiego języka obcego,

  Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:

  • listu motywacyjnego zawierającego koncepcję nt. funkcjonowania PISM
  • kwestionariusza aplikacyjnego oraz oświadczeń[1], zgodnie ze wzorem dołączonym do ogłoszenia: http://www.msz.gov.pl/Konkurs,na,stanowisko,dyrektora,Polskiego,Instytutu,Spraw,Miedzynarodowych,35370.html
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych - w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • kopii dokumentów potwierdzających znajomość dwóch języków obcych, w tym języka angielskiego potwierdzonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2002 r., nr. 151, poz. 1252 z późn. zm.); w przypadku potwierdzenia znajomości języka obcego dyplomem ukończenia studiów wyższych za granicą konieczne będzie załączenie tłumaczenia dyplomu na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego,
  • kopii dowodu osobistego lub paszportu,
  • kopii dokumentów potwierdzających doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi lub oświadczenia,
  • wykazu publikacji o charakterze naukowym lub eksperckim, w szczególności z zakresu problematyki stosunków międzynarodowych i prawa międzynarodowego,

  Kandydaci mogą dołączyć do zgłoszenia (aplikacji) listy rekomendacyjne.

  Kryteria oceny predyspozycji i umiejętności kandydatów:

  • analiza nadesłanych aplikacji pod katem spełnienia wymagań koniecznych zawartych w ogłoszeniu,
  • ocena kwalifikacji merytorycznych dokonana na podstawie nadesłanych przez kandydatów dokumentów i na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,

  Dokumenty należy składać w:

  Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych lub przesłać w terminie do 17 maja 20010 r. (decyduje data wpływu do PISM) pod adresem:

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

  ul. Warecka 1a

  skr. Poczt. Nr 1010

  00-950 Warszawa 1

  z dopiskiem: konkurs dyrektor PISM 2010

  Inne informacje

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wynosi do pięcioipółkrotności miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych ws. zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom PISM  z dnia 19.08.2005 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1381)

  W przypadku osób nie posiadających potwierdzonej znajomości języków obcych możliwe jest przystąpienie kandydatów do egzaminu resortowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zasady przeprowadzania egzaminów resortowych z języków obcych, wraz z przykładowymi wzorami egzaminów pisemnych dostępne są na stronie internetowej http://www.rekrutacja.msz.gov.pl/. Kandydaci zainteresowani przystąpieniem do egzaminu resortowego z jednego lub z dwóch języków obcych powinni zgłosić się do p. Warny Strzeleckiej z Centrum Rozwoju Zawodowego MSZ (mail warna.strzelecka@msz.gov.pl oraz tel. +4822 5239624) w terminie do 7 maja 2010 r. Egzamin (egzaminy) resortowe odbyłby się w terminie 10-14 maja 2010 r. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych pod numerem telefonu (+48 22) 556 80 00 lub w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pod nr telefonu (+48 22) 523 9780.  [1]  Osoba, która zostanie wyłoniona w drodze konkursu na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych będzie zobowiązana dostarczyć przed zatrudnieniem zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub za przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie

   

   

   

  Targi Oil&Gas Libya i Infrastructure Libya 2010

  W dniach 8-11 marca 2010 roku w Trypolisie po raz kolejny odbędą się prestiżowe targi szeroko pojętego przemysłu naftowo-gazowego i sektora budowlanego Oil&Gas Libya i Infrastructure Libya 2010. Jest to największa i najważniejsza impreza tych branż w Libii - kraju, który wypracowuje z sektora naftowo-gazowego ok. 70% PKB, posiada największe udokumentowane złoża ropy naftowej w Afryce oraz planuje zwiększenie wydobycia ropy naftowej z ok. 1,7 mln baryłek dziennie obecnie do 3 mln w roku 2020, co wymagać będzie napływu do Libii bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wys. szacowanej na 30 mld USD. Ambasada RP w Trypolisie, podobnie jak w poprzedniej edycji wystawy, planuje zorganizowanie na targach sektora polskiego. W lutym br. oprócz stoiska naszej placówki polski sektor nafty i gazu reprezentowały Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Geofizyka Kraków oraz Poszukiwania Nafty i Gazu „Jasło". Reprezentacja polskich wystawców wzmocniona została także przez misję gospodarczą Krajowej Izby Gospodarczej, która w tym czasie przebywała w Libii. Obecność na targach Oil&Gas Libya 2009 pozwoliła nam zaistnieć wśród reprezentacji krajów takich jak Kanada, USA, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Chiny i Egipt. Ranga targów Oil&Gas Libya rośnie. Organizatorom, na kolejną edycję w roku 2010, udało się pozyskać patronat National Oil Corporation, pełniącej de facto rolę narodowego operatora i regulatora sektora ropy i gazu w Libii. Jest to pozytywny sygnał, który zwiastuje obecność na targach czołowych libijskich decydentów. Bardziej szczegółowe informacje na temat ww. targów znaleźć można w internecie pod adresem: www.oilandgaslibya.com oraz www.infrastructurelibya.com. Ewentualne pytania związane z tym projektem można kierować również do Ambasady RP w Trypolise, e-mailem: poland@trypolis.polemb.net. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest p. Maciej Kubicki, II Sekretarz ds. ekonomicznych.

  Lista targów i wystaw w Libii w 2010 r.

  Uprzejmie informujemy, że w części "Wydział Ekonomiczny" dostępny jest wykaz targów i wystaw organizowanych w Libii w 2010 r. Lista nie ma charakteru zamkniętego i jest uzupełniana w ciągu roku w miarę napływania nowych informacji na temat kolejnych wydarzeń o charakterze wystawienniczo-targowym. Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że terminy wystaw mogą ulec zmianie. Szczegółowe informacje na temat imprez uzyskać można kontaktując się z II Sekretarzem ds. ekonomicznych Ambasady RP w Trypolisie, p. Maciejem Kubickim.

  Lista targów i wystaw w Libii w 2010 r.

  Szanowni Państwo,

  Ambasada RP w Trypolisie na prośbę Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Kancelarii Prezydenta uprzejmie informuje o planowanym w dniach 21 - 23 maja 2010 roku III Światowym Zjeździe Gdańszczan. Zjazdy odbywają się co cztery lata od 2002 roku i cieszą się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród zagranicznych przyjaciół i dawnych mieszkańców miasta.

  Gdańsk zapisał się w historii jako miasto słynące z gościnności, tolerancji i otwartości. Na przestrzeni wieków schronienie znajdowali tutaj przedstawiciele wielu narodów. Im to właśnie dzisiejszy Gdańsk zawdzięcza swoją wyjątkową, przyjazną atmosferę.

  Światowy Zjazd Gdańszczan jest organizowany właśnie po to, aby pielęgnować tradycje otwartości i gościnności miasta. Podobnie jak i kiedyś Gdańsk otwiera swoje bramy dla wszystkich tych, którzy chcą identyfikować się z tym miejscem bądź przez swoje pochodzenie, bądź też z czystej sympatii.

  W programie Zjazdu Gdańsk zostanie zaprezentowany m.in. od strony muzycznej, historycznej, biesiadnej, sportowej. Załączona broszurka zawiera krótki opis proponowanych imprez i wydarzeń.

  Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod adresem: www.gdansk.pl

  Zgłoszenie powinny być kierowane bezpośrednio do organizatora.

  Szanowni Państwo,

  Mam przyjemność poinformować, że 4 stycznia 2010 roku rozpocząłem swoją misję jako Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Trypolisie.

  Przywilej pracy w kraju o takim potencjale jak Libia oraz świadomość dużych możliwości rozwoju wzajemnych relacji stanowi dla mnie wielkie wyzwanie oraz kolejną zawodową przygodę.

  Bardzo liczę na Państwa konkretne inicjatywy i sugestie służące zacieśnieniu i poszerzeniu kontaktów z Libią oraz naszymi libijskimi Przyjaciółmi.

  Z wyrazami poważania,

  /-/ Wojciech Bożek

  Ambasador

  Trypolis, 20 stycznia 2010 r.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: