close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • PASZPORTY

 • KOMUNIKAT  W SPRAWIE WYDAWANIA DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH Z DWOMA CECHAMI BIOMETRYCZNYMI


  Uprzejmie  informujemy, iż aktualnie wydawane są dokumenty paszportowe zawierające dwie cechy biometryczne, tj. obraz twarzy i zapis odcisków palców. Odciski palców są zakodowane w warstwie elektronicznej paszportu jako element identyfikacji i nie są odwzorowane graficznie w dokumencie (nie są widoczne) oraz nie są gromadzone w ewidencjach paszportowych. 

  Wszystkie paszporty wydane wcześniej - bez względu na ich rodzaj - zachowują ważność do terminów w nich określonych, np. paszport wydany w 2001 r. utraci ważność w 2011 r., paszport wydany w 2009 r. będzie ważny do 2019 r.

   

  UWAGA: Ze względu na zmianę przepisów przed udaniem się do konsulatu proszę dokładnie zapoznać się z informacją paszportową.

   

  INFORMACJA PASZPORTOWA

   

  Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

  Paszporty biometryczne są drukowane w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Obywatel Polski ubiegający się o wydanie paszportu za granicą powinien uwzględnić wydłużenie procedur wynikające z konieczności wyprodukowania tego dokumentu w Polsce.

  Zaleca się złożenie wniosku o nowy dokument paszportowy minimum 3 miesiące przed upływem ważności dotychczas posiadanego paszportu.

   

  OKRES WAŻNOŚCI

   

  • Dokument paszportowy (biometryczny drukowany w Polsce), jest ważny 10 lat od daty jego wydania. Na czas oczekiwania na dokument paszportowy można ubiegać się o paszport tymczasowy, wydawany na okres do 1 roku.
  • Dokument paszportowy wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty jego wydania. Na czas oczekiwania na dokument paszportowy można ubiegać się o paszport tymczasowy, wydawany na okres do 1 roku.

  ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO NASTĘPUJE OSOBIŚCIE, nie jest możliwe skorzystanie z pośrednictwa osób trzecich, biur podróży ani nadesłanie dokumentów pocztą. Nie ma wymogu osobistej obecności małoletniego do 5 roku życia przy składaniu dla niego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego.  

  Paszport wydawany jest na podstawie polskich aktów stanu cywilnego. Oznacza to, że osoby posiadające akt urodzenia lub małżeństwa wydany przez urząd zagraniczny, np. kanadyjski, powinny umiejscowić te akty w polskim urzędzie stanu cywilnego (informacja o trybie rejestrowania aktów stanu cywilnego i opłatach jest dostępna w dziale prawnym).

  ODBIÓR DOKUMENTU PASZPORTOWEGO NASTĘPUJE OSOBIŚCIE. Wyjątek stanowią osoby małoletnie do 13 roku życia i osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

  W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, istnieje możliwość odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie.

  Wydanie nowego dokumentu paszportowego petentowi może nastąpić jedynie po przedłożeniu w konsulacie uprzednio posiadanego paszportu lub paszportu tymczasowego do anulowania (dotyczy to również paszportów, których termin ważności już upłynął). 

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

  I. Osoba ubiegająca się o wydanie 10-letniego dokumentu paszportowego (lub o wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego) składa w konsulacie:

   

  1. Jeden podpisany i czytelnie wypełniony wniosek paszportowy (wypełniony literami drukowanymi, z uwzględnieniem polskich znaków).

  UWAGA: druk wniosku o wydanie paszportu dostępny jest tylko w siedzibie konsulatu.

  2. Dotychczas posiadany paszport - dokument ten może zostać zwrócony posiadaczowi w momencie składania dokumentów w konsulacie, konieczne jest jednak ponowne okazanie go do anulowania w momencie odbioru nowego paszportu. Po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia w konsulacie informacji, że nowy paszport jest gotowy do odebrania, dotychczasowy paszport należy zwrócić do konsulatu w celu anulowania. Jeżeli paszport był zdeponowany w konsulacie w dniu złożenia wniosku, zostanie on zwrócony po anulowaniu razem z nowym paszportem 10-letnim.

  3.  Jedną aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz od frontu (en face). Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  UWAGA: Obowiązek dostarczenia właściwych zdjęć paszportowych ciąży na wnioskodawcy. Zdjęcia nie odpowiadające ściśle powyższym wymogom nie nadają się do skanowania do paszportu biometrycznego, wniosek taki nie może zostać przyjęty.

  4. Odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

   

  UWAGA:  W przypadku osób urodzonych za granicą istnieje konieczność umiejscowienia (zarejestrowania) w Polsce zagranicznego aktu urodzenia. 

   5. W przypadku wniosku o wydanie nowego paszportu z powodu zmiany nazwiska - dodatkowo akt zawarcia małżeństwa (oryginał) wydany wyłącznie przez polski Urząd Stanu Cywilnego lub decyzję administracyjną w tej sprawie odpowiednich władz polskich (Informacje dostępne są w dziale prawnym).

  6. Numer ewidencyjny PESEL -  jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie ma lub nie pamięta numeru PESEL, powinna zwrócić się o nadanie numeru PESEL za pośrednictwem Konsulatu.

  UWAGA: W PRZYPADKU PASZPORTÓW BIOMETRYCZNYCH W MOMENCIE REJESTROWANIA WNIOSKU PASZPORTOWEGO NIEZBĘDNA JEST ZNAJOMOŚĆ NUMERU PESEL. BEZ NUMERU PESEL NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAREJESTROWANIA WNIOSKU O PASZPORT BIOMETRYCZNY (A CO ZA TYM IDZIE POBRANIA ODCISKÓW PALCÓW) 

  Osoby, które nie posiadają numeru ewidencyjnego PESEL mogą otrzymać paszport tymczasowy  jedynie w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny lub w związku z koniecznością powrotu do miejsca stałego pobytu (dot. osób czasowo przebywających w Libii).

  7. W przypadku ubiegania się o nowy paszport w związku z utratą dotychczas posiadanego paszportu konieczne jest wypełnienie oświadczenia o okolicznościach i dacie utraty paszportu.

  8. Jeżeli o paszport wnioskuje osoba pełnoletnia, która nigdy nie posiadała polskiego paszportu, musi dodatkowo przedstawić dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie (np. stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wydane przez wojewodę, decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego).
  UWAGA: Posiadacze paszportów polskich wydanych przed rokiem 1993, nie posiadający ważnych dowodów osobistych, muszą liczyć się z koniecznością uzyskania poświadczenia obywatelstwa polskiego przed złożeniem wniosku o wydanie paszportu.

   

  PASZPORT DLA DZIECKA

  Aplikując o dokument paszportowy dla dziecka należy przedstawić akt urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego, ważne paszporty rodziców (przynajmniej jeden rodzic musi posiadać ważny polski paszport),a także numer PESEL.

   W przypadku dzieci urodzonych za granicą należy: umiejscowić w Polsce zagraniczny aktu urodzenia dziecka (tzw. long form) do czego niezbędne jest posiadanie polskiego aktu małżeństwa rodziców (w przypadku małżeństw  zawieranych za granicą należy przeprowadzić procedurę umiejscowienia w Polsce tego aktu - informacja o trybie umiejscowienia zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce jest dostępna w dziale prawnym);

  Małoletnim, którzy nie ukończyli 13 lat wydaje się dokumenty paszportowe z 5 letnim okresem ważności.

  UWAGA: dzieciom do lat 12 nie pobiera się odcisków palców.

  W imieniu dziecka wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba, że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie polskiego sądu rodzinnego. Wyroki sądów zagranicznych rozstrzygające powyższe kwestie mogą być uwzględnione jedynie wtedy, gdy zostały uznane przez właściwe sądy polskie. W przypadku zgonu jednego z rodziców konieczne jest dostarczenie oryginału aktu zgonu. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Przy składaniu przez rodziców wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat. Odbiór dokumentu paszportowego osoby małoletniej do 13 roku życia może być dokonany przez jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

  Jeśli dziecko było wpisane do paszportu jednego z rodziców należy dołączyć ten dokument do aplikacji, celem wcześniejszego wykreślenia dziecka z paszportu rodzica.

  II. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na dokument paszportowy (biometryczny) składa dodatkowo:

  1. Jeden podpisany i czytelnie wypełniony wniosek paszportowy.

  Paszport tymczasowy należy przedłożyć/odesłać do anulowania przy odbiorze paszportu 10-letniego (lub 5-letniego).

  III. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego wydawanego w miejsce utraconego polskiego dokumentu paszportowego, składa dodatkowo:

  1. Oświadczenie o okolicznościach i dacie utraty paszportu, którego formularz można uzyskać w konsulacie. Wypełniając oświadczenie, należy w szczególności podać swój ostatni adres w Polsce, nazwę miejscowości, w której wydano paszport, datę jego wydania oraz ważności(przynajmniej rok) oraz opisać kiedy, gdzie i w jaki sposób nastąpiła utrata/kradzież paszportu.

  2. Ważny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.

   

  CZAS OCZEKIWANIA NA PASZPORT

  Czas oczekiwania (od momentu złożenia kompletnych dokumentów) na dokument paszportowy drukowany w Polsce wynosi około 5-8 tygodni, a na paszport tymczasowy 1-2 tygodnie.

  UWAGA: Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety w celu odbycia podróży za granicę przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Konsulat nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dzień żądany przez wnioskodawcę oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z powodu braku paszportu w dniu wyjazdu.

  Numer ewidencyjny PESEL

  Numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jest to stały symbol cyfrowy, przyznawany indywidualnym osobom, służący do identyfikacji tych osób. Numer ten składa się zawsze z 11 cyfr. Numer PESEL nadawany jest automatycznie wszystkim osobom przebywającym w Polsce przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy oraz tym, którzy ubiegają się o wydanie dowodu osobistego oraz paszportu.

  System PESEL funkcjonuje w Polsce od połowy lat 70-tych, zatem osoby, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykonywały obowiązek meldunkowy lub ubiegały się o dowód osobisty, posiadają numer PESEL (jest on uwidoczniony w dowodzie osobistym). Jest pewna grupa obywateli polskich, którym numeru PESEL nie nadano. Dotyczy to przede wszystkim tych, którzy mieszkają na stałe poza granicami Polski i wyjechali z kraju przed wprowadzeniem systemu PESEL, bądź urodzili się za granicą i tu mieszkają na stałe. Osoby takie mogą otrzymać numer PESEL składając w tym celu odpowiedni wniosek wraz z odpisem polskiego aktu małżeństwa oraz odpisem polskiego aktu urodzenia.

  UWAGA: W PRZYPADKU PASZPORTÓW BIOMETRYCZNYCH DO ZAREJESTROWANIA WNIOSKU NIEZBĘDNA JEST ZNAJOMOŚĆ NUMERU PESEL. BEZ NUMERU PESEL NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAREJESTROWANIA WNIOSKU O PASZPORT BIOMETRYCZNY (A CO ZA TYM IDZIE POBRANIA ODCISKÓW PALCÓW). NIE MOŻNA JEDNOCZEŚNIE APLIKOWAĆ O PESEL I PASZPORT (procedura oczekiwania na nadanie numeru PESEL trwa kilka dni od złożenia aplikacji).

  Nadanie numeru PESEL w związku z ubieganiem się o wydanie paszportu jest czynnością bezpłatną.

  ZASADY WYPEŁNIANIA WNIOSKU PASZPORTOWEGO

  • wniosek paszportowy należy wypełnić po polsku, uwzględniając polskie znaki, czytelnie, długopisem, DRUKOWANYMI LITERAMI;
  • kwestionariusz paszportowy należy wypełnić wyłącznie w oparciu o POLSKIE AKTY STANU CYWILNEGO, tzn. wszystkie dane dotyczące osoby aplikującej o paszport (imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie matki) muszą być zgodne z danymi zawartymi w POLSKIM AKCIE URODZENIA lub w POLSKIM AKCIE MAŁŻEŃSTWA, ewentualnie w wydanej w Polsce decyzji administracyjnej o zmianie nazwiska lub imienia (od 01 stycznia 2003 r. nie ma możliwości wydawania paszportów w oparciu o zagraniczne akty stanu cywilnego, które nie zostały umiejscowione w Polsce). W przypadku braku polskich odpisów aktów stanu cywilnego, prosimy skontaktować się z konsulatem, celem uzyskania informacji dot. umiejscawiania w Polsce zagranicznych aktów stanu cywilnego.

  UWAGA: brak polskiego aktu stanu cywilnego osób, które zmieniły nazwisko (dotyczy to głównie osób, które zawarły związek małżeński za granicą) uniemożliwia przyjęcie przez konsula wniosku paszportowego.

  Każdy wniosek paszportowy podpisuje się w dwóch miejscach: „wnoszącego podanie" (za osobę poniżej 18 lat podpisuje rodzic) oraz w ramce pod zdjęciem "podpis posiadacza paszportu (podpis w ramce składają wyłącznie osoby, które w momencie złożenia wniosku ukończyły 13 lat. W przypadku dzieci poniżej tego wieku ramka pozostaje pusta).

  PODPIS MUSI ZMIEŚCIĆ SIĘ W RAMCE, NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ ANI DOTYKAĆ LINII RAMKI.

  Źle wypełniony wniosek paszportowy może doprowadzić do wydania paszportu z nieprawidłowymi danymi personalnymi, a koszty jego wymiany obciąża osobę, która podpisała kwestionariusz.

   

  INFORMACJE PRAKTYCZNE

  Wniosek paszportowy otrzymuje się w dniu aplikowania o paszport (nie przesyłamy pocztą).

  Zwracamy uwagę, że zgodnie z przepisami nie ma możliwości przedłużania ważności paszportu lub wpisania dziecka do paszportu rodzica.

  Przypominamy, że od 2003 r. paszporty są wydawane tylko na podstawie polskich aktów stanu cywilnego.

  Nie można aplikować o dokument paszportowy nie mając wcześniej umiejscowionego w Polsce zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub decyzji administracyjnej dot. zmiany nazwiska. Aplikując o dokument paszportowy proszę mieć ze sobą wszystkie potrzebne lub pomocne polskie dokumenty stanu cywilnego - dotyczy to szczególnie osób udających sie do konsulatu z odległych miejscowości.

  UWAGA: ODBIÓR PASZPORTU MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE W TYM SAMYM ORGANIE PASZPORTOWYM, W KTÓRYM NASTĄPIŁO ZŁOŻENIE WNIOSKU O JEGO WYDANIE (nie można aplikować o paszport w Konsulacie w Trypolisie i odebrać w innym konsulacie lub w Polsce).

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy. Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której był wydany. Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy,  wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu bez względu na to, czy posiada już nowy dokument czy nie.

  Dokument paszportowy zgłoszony jako utracony, zniszczony lub znaleziony traci ważność z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub unieważnieniu.

  W związku ze zmianą  ustawy z dn. 13.07.2006r. o dokumentach paszportowych, która  weszła w życie w dniu 19 lutego 2010r., uprzejmie przypominamy:

   o obowiązku wystąpienia o wymianę dokumentu paszportowego w przypadku zmiany lub konieczności sprostowania następujących danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL.

  Osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa powyżej, wynosi 90 dni.

  Dokument paszportowy traci ważność po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych, o których mowa powyżej, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące (art. 37.2).

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: