close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

 • Obwieszczenie Konsula RP w Trypolisie z 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego
   

  Konsul RP w Trypolisie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dn. 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2014 r., poz. 509) na terenie okręgu konsularnego Referatu Konsularnego Ambasady RP w Trypolisie został utworzony jeden obwód głosowania obejmujący swym zasięgiem całe terytorium Państwa Libii:
   

  1. Obwód głosowania nr 88, Trypolis, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Trypolis, Ambasada RP, Sharia Ben Ashour 61, Tripoli
   Obwodowa komisja wyborcza nr 88 będzie właściwa do głosowania osobistego oraz korespondencyjnego, jest również przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

   

  Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiegotermin przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego został wyznaczony na dzień 25 maja br. (niedziela).  Głosowanie odbędzie się w godzinach 7.00-21.00.

   

   I. Osoby uprawnione do głosowania za granicą

   

  Prawo wybierania ma obywatel polski, który:

   

  1. Najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

  2. Posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty,

  3.  Zostanie wpisany do spisu wyborców,

  4. Posiada pełne prawa publiczne, wyborcze i nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym wyrokiem sądu.

   

  II. Spis wyborców

   

  Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby chcące wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie Konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem.

   

  Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. zakończenia godzin urzędowania Wydziału Konsularnego w dniu 22 maja 2014 r. (godz.16.15). Termin ten jest bezwzględnie przestrzegany. Osoba, która nie zgłosi się do spisu wyborców, nie będzie mogła głosować (z wyjątkiem osób posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania). W przypadku głosowania korespondencyjnego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 12 maja 2014 roku.

   

  Zgłoszeń można dokonywać również bezpośrednio w  Referacie Konsularnym Ambasady RP w Trypolisie

  1) telefonicznie, nr tel.: +218 21 360 50 80, +218 21 361 59 72

  2) elektronicznie, e-mailowo:   consulate.tripoli@msz.gov.pl, trypolis.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  3) pisemnie, pisząc na adres: Polish Embassy, Sharia Ben Ashour 61, Tripoli, P.O. Box 519

  4) ustnie: w siedzibie Referatu Konsularnego

  5) faxem, nr faxu: +218 21 361 51 99.

   

  Zgłoszenie powinno zostać dokonane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2011 roku w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą. Wzór do pobrania .

   

  Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy:

  1. Nazwisko:       

  2. Imię (imiona):

  3. Imię ojca        

  4. Data urodzenia

  5. Numer ewidencyjny PESEL

  6. Miejsce pobytu za granicą:

  a)        miejscowość

  b)        ulica, nr domu, nr mieszkania

  c)         kod pocztowy

  7. Miejsce wpisania do rejestru wyborców w Polsce*:

  a)        miejscowość/gmina

  b)        ulica, nr domu, nr mieszkania

  c)         kod pocztowy:

  8. Numer ważnego polskiego paszportu:

  a)        data wydania paszportu

  b)        miejsce wydania paszportu

  c)         data upływu ważności

  9. Numer ważnego dowodu osobistego**:

  a)        data wydania dowodu osobistego

  b)        miejsce wydania dowodu osobistego

  c)         termin ważności

  10. Deklaracja sposobu głosowania***:

  a)        osobiście:

  b)        korespondencyjnie

  11. Dane kontaktowe:

  a)        adres e-mail:

  b)        nr telefonu:

              ......................................................

                        (podpis wnioskodawcy)

   

  *        Należy przez to rozumieć miejsce zameldowania na pobyt stały lub miejsce wpisania do rejestru wyborców na wniosek.

  **      Dane dotyczące dowodu osobistego podaje się w państwach Unii Europejskiej oraz w innych państwach, do których można wjechać na podstawie dowodu osobistego. W takiej sytuacji nie jest konieczne wypełnienie pkt 8.

  ***    Głosowanie korespondencyjne w okręgu konsularnym odbywa się tylko w obwodach głosowania utworzonych za granicą przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony właściwemu terytorialnie Konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów.

   

  Uwaga. Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy jedynie wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, wydane przez urząd gminy w Polsce.

   

  Osoba zarejestrowana będzie mogła oddać głos jedynie na polskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego z listy Okręgu nr 4 – właściwego dla Warszawy i 8 powiatów województwa mazowieckiego (grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

   

  III. Wyborcy zamieszkujący za granicą mogą dokonać wyboru sposobu głosowania – oddanie głosu będzie możliwe osobiście w siedzibie komisji wyborczej lub korespondencyjne.

   

  Głosowanie korespondencyjne odbywa się w następujący sposób:

   

  Po dokonaniu rejestracji wyborca otrzymuje od Konsula listem poleconym pakiet wyborczy, który zawiera:

   

  1. kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego Konsula,

  2. kartę do głosowania opieczętowaną pieczęcią urzędu Konsula oraz pieczęcią wyznaczonej obwodowej komisji wyborczej;

  3. kopertę na kartę do głosowania, z napisem  „koperta na kartę do głosowania”;

  4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

  5. instrukcję głosowania.

   

  Wyborca, po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu oświadczenia, wkłada kartę do głosowania do koperty na kartę do głosowania, po czym zakleja ją i razem z podpisanym oświadczeniem wkłada do koperty zwrotnej. Gotowy pakiet wyborczy, na swój koszt, wysyła na adres właściwego Konsula.

   

  Konsul przekazuje właściwej obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania.

   

  Wyborca może również osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania.

   

  Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych przekazanych przez Konsula są wrzucane do urny wyborczej przeznaczonej do głosowania korespondencyjnego.

   

  IV. Zaświadczenia wydawane przez Konsula

   

  Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez Konsula, lecz który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać, wydane przez Konsula, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia można zgłosić do Referatu Konsularnego  Ambasady RP w Trypolisie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

   

  1.  elektronicznie, e-mailowo:  consulate.tripoli@msz.gov.pl, trypolis.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  2. pisemnie, pisząc na adres: Polish Embassy, Sharia Ben Ashour 61, Tripoli, P.O. Box 519

  3. ustnie: w siedzibie Referatu Konsularnego,

  4. faxem, nr faxu: +218 21 361 51 99.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

   

  Informacje na temat wyborów będą również na bieżąco aktualizowane na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Trypolisie: http://www.trypolis.msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: